|

Stanovisko KŽP AV ČR k hlasování PSP ČR o ochraně ovzduší ze dne 10.2.2012

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
AKADEMIE VED CESKE REPUBLIKY
COMMITTEE FOR THE ENVIRONMENT
OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE CZECH REPUBLIC
Národní tř. 3, 117 20 Praha
Sıanøviskø KŽP Av ČR ı‹ hıasováni PSP ČR ı‹ zákonn o ochraně ovzduší
ze dne 10. 2. 2012:
Se značným zneklidněním pozorujeme opětovné zhoršování kvality Ovzduší a životního
prostředí V České republice V posledních letech. Týká se především jemných prachových
částic PMIO a PM2.5, na které se váží zdraví nebezpečné látky. Jak ukazují Výzkumy, lze
identifikovat nepříznivé zdravotní dopady zejména V době těhotenství a u předškolních dětí S
vážnými následky zvýšení zdravotního rizika V pozdějším věku. V uplynulém roce se zvětšila
rozloha území, na kterém byly naměřeny nadlimitní a zákon překračující koncentrace
znečištění i počty dnů jejich trvání. Jde O silné zatížení některých regionů, kde dochází k
plošnému zvýšení a dlouhodobému přetrvávání koncentrací škodlivin představujících riziko
pro střední délku života a zdraví obyvatel. Jakkoli v této oblasti postrádáme přesná hodnocení,
která řeší účast zdrojů na imisním znečištění, které u nás dosud nejsou příliš často a účelně
využívané, většina dosavadních poznatků svědčí o tom, že například nejméně 80% tohoto
znečištění a zejména nebezpečných příměsí prachových částic je produkována na Sevemí
Moravě průmyslem. Průmyslové znečištění ovzduší začíná opět být u nás nejvážnější hrozbou
životnímu prostředí a obyvatelstvu zejména V regionech zatížených těžkým průmyslem.
Za těchto okolností se jeví jako naprosto nepřijatelné a neodpovědné hlasování poslanecké
sněmovny o zákonu O ochraně ovzduší, který zbavil průmyslové znečišťovatele závazků ke
znečišťování ovzduší a otevřel tak cestu k prohlubování obnovených nepříznivých trendů bez
možnosti alespoň takto regulovat nepříznivý vliv průmyslu na zdraví obyvatelstva. V dané
souvislosti konstatujeme, že je to poprvé V celé polistopadové historii, kdy se demokratický
zvolená sněmovna svým hlasováním zřetelně postavila proti všem dosavadním prohlášením a
legislativním Snahám V oblasti ochrany životního prostředí a zdraví obyvatelstva. Hlasování
sněmovny připomíná neblahou zkušenost z období předlistopadové totality, kdy se rozcházela
slova a činy tehdejší komunistické moci, která nepokrytě a cynicky hazardovala se zdravím a
střední délkou života obyvatelstva, zejména V pánevních okresech Sevemích Čech V zájmu
průmyslu, energetiky a exportu surovin.
Uvedený legislativní návrh je zcela zjevně V rozporu S dosavadním Směrem vývoje V oblasti
ochrany životního prostředí u nás a vyřazuje naši zemi z prostředí modemích evropských
zemí, kde je realizováno heslo “znečišťovatel platí”. Tento krok zařadí Českou republiku
mezi státy zaostávající jak v technologické úrovni ochrany prostředí, tak zejména V jejím
legislativním ukotvení a vymahatelnosti zákonů upřednostňujících kvalitu života obyvatelstva
před zájmy průmyslové lobby. Poslanci, kteří nechali projít tento skandální zákon, se
přihlásili k plné politické odpovědnosti za katastrofální stav životního prostředí a měli by
obyvatelstvu zejména V průmyslových regionech svoje důvody pro souhlas S navrženým
zákonem (novelou) vysvětlit. Jejich chování vyvolává vážné podezření, že zhoršování
životního prostředí u nás je způsobeno neschopnosti zbavit ekonomické a sociální prostředí
enormní a donedávna nepředstavitelné korupční záteže.

V Praze dne 14.2. 2012 MUDr. Radim Šrám, Dr.Sc.
předseda KŽP AV ČR
Doplňující informace:
vv
Argumentace přísnejsími limity pro velká průmyslová zařízení z evropských norem je
zavádějící. Tyto zdroje měly naplnit emisní limity a literu zákona podle stare směmice IPPC V
roce 2012. Jejich situace se však řešila kolektivními emisními stropy, což nepředstavovalo
žádný tlak na zlepšování technologií, změnu paliva a snížení emisí. Novou směmicí jim
Evropská unie poskytla novou výhodu prodloužení termínu do roku 2016, další možnost
“transformačního“ plánu snížení emisí do roku 2020, a pokud se zavážou staré fungovat od
roku 2016 do roku 2023 maximálně 17.5 tisíc hodin, nemusí přísnější limity až do roku 2023
plnit vůbec. To bude platit na obou stranách česko-polské hranice, takže naděje na rapidní
zlepšení kvality ovzduší je mizivá. Emisní koktejl, který kdysi namíchal komunistický režim,
proto ještě dlouho přetrvá.

Krátký URL: http://media.memy.cz/?p=6541

Autor v Úno 17 2012. Soubor pod Zdraví. Můžete sledovat všechny odezvy na tento vstup pomocí RSS 2.0. Komentáře a ping jsou v současné době uzavřeny.
pridej.cz

Komentáře jsou uzavřeny